Splošni pogoji poslovanja

 

Organizator vašega potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi, prijavnici oz. na računu navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.

Organizator bo v popolnosti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti, stečajni postopki, ipd.).

Če organizator potovanja ni agencija Odisej, veljajo splošni pogoji poslovanja kar vključuje tudi storno stroške pri odpovedi potovanja dejanskega organizatorja potovanja. Cene aranžmaja, prijava in vplačila aranžmaja 

Potnik ob prijavi vplača 30 % celotne vrednosti aranžmaja (oziroma 50 % če je v ponudbi paketa redna letalska linija ali nizkocenovna letalska linija), manjkajočih 70 % (oziroma 50 %) cene pa je potrebno plačati 21 dni pred potovanjem.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah. Vsak otrok, ne glede na starost in višino popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za državo v ali skozi katero potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju se šteje, da otrok ni upravičenec iz pogodbe o potovanju.

Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. Organizator si v skladu z zakonom pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen, če se spremeni tečaj referenčnih valut, na osnovi katerih je zaračunano potovanje, ali zaradi sprememb cen v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V tem primeru soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 10 % ni potrebno. Če pa podražitev preseže 10 %, ima kupec pravico razdreti pogodbo brez plačila odpovednih stroškov.

Prijavnina in drugi stroški 

Pri plačilu z gotovino ob sklenitvi pogodbe zaračunavamo prijavnino, ki znaša 8 € za rezervacijo potovanja v vrednosti do 100 € (velja samo za aranžmaje v organizaciji Odisej, d.o.o., Kranj) oziroma 15 € za rezervacije potovanja v vrednosti nad 101 €. 

 

Stroški spremembe rezervacije na željo potnika
Za vsako spremembo že potrjene rezervacije, če je le ta še mogoča, organizator bremeni potnika 10 € po prijavi (rezervaciji). Vsaka sprememba potovanja znotraj enega meseca do odhoda se ne smatra kot sprememba, ampak kot odjava, za katero velja navedena tabela odpovedi potovanja s strani potnika.

 

Telefonska ali internetna prodaja
V primeru telefonske ali internetne prodaje ali prodaje turističnih aranžmajev po e-mailu se pogodba šteje za sklenjeno z dnem odobrene avtorizacije za plačilo s kreditno kartico s strani banke, oziroma v primeru dogovora o plačilu s položnico ali nakazilom na transakcijski račun z dnem, ko organizator prejme plačilo na svoj račun oziroma v primeru dogovora o plačilu v poslovalnici organizatorja z dnem plačila v poslovalnici.

 

Odpoved potovanja s strani potnika
Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi in sicer:

V primeru, da potnik ne pridobi vize ali ne opravi potrebnega cepljenja ni upravičen do odpovedi potovanja brez stroškov, ampak se upoštevajo pogoji odpovedi iz teh splošnih pogojev.

V primeru, da ne dobimo pisne odpovedi rezervacije oz. v primeru neprihoda se računa celotni znesek rezervacije.

 

Organizatorjeva pravica do odpovedi potovanja
Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ni bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejeme rezervacijo, če bi te obstajale v času sklenitve pogodbe. Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev.

Organizator je dolžan o odpovedi potovanja obvestiti potnike najmanj 7 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten vplačani znesek potovanja. Potniki v takem primeru nimajo pravice do povrnitve stroškov vizumov ter cepljenj, zahtevanih po programu.

 

Kategorizacija objektov
Pri objektih niso vedno navedene uradne kategorije, ampak so le-te podane na podlagi naših kategorizacijskh standardov:

 

Rezervacija na vprašanje oziroma na poizvedbo
V primeru, da organizator potovanja v trenutku sklenitve pogodbe o potovanju ne more dokončno potrditi rezervacije, se izvede rezervacija “na vprašanje” oz. “na poizvedbo”. V primeru, da je rezervacija “na poizvedbo” potrjena v roku 7 dni od sklenitve pogodbe o potovanju, le-ta potnika zavezuje. Organizator ima pravico do povrnitve škode, ki nastane v primeru, da potnik odstopi od pogodbe. V primeru takšnega odstopa od pogodbe veljajo pravila točke “Odpoved potovanja s strani potnika”. V primeru, da rezervacija “na pozvedbo” ni potrjena, se šteje pogodba o potovanju za nično.

 

Sprememba programa s strani organizatorja
Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno predvideti, se jim izogniti ali preprečiti. Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev samo za nastanitev v objektu iste ali višje kategorije in samo v dogovorjenem kraju. Letalski prevoznik ali avtobusni prevoznik si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom.

 

Kraj potovanja
Kot kraj potovanja šteje kraj, v katerem se nahaja prenočitveni objekt, ki je predmet konkretne pogodbe o potovanju. Kraj potovanja je naveden v pogodbi o potovanju.

 

Odstopnina - zavarovanje za primer odpovedi potovanja
Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini, potovanja ne bo udeležil, lahko pooblasti organizatorja, da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za primer odpovedi turističnega aranžmaja. Cena zavarovanja odpovedi potovanja znaša 5 % od vrednosti potovanja.  Zavarovanje je mogoče skleniti le ob prijavi za potovanje in ne kasneje. Zavarovanje velja le za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, če je to predloženo organizatorju v roku 3 dni po odpovedi potovanja. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice.
Ne glede na plačano odstopnino, ima organizator v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov in stroškov odstopnine ali zavarovanja. Administrativni stroški znašajo do 15 €. V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni vplačal odstopnine, ima organizator pravico do povračila v skladu s točko “Odpoved potovanja s strani potnika”.

 

Odhod iz objekta pred zaključkom bivanja
V primeru, da potnik predčasno zaključi potovanje, mu organizator ni zavezan vrniti neizkoriščenega dela potovanja. V primeru, da potniku v hotelu ali apartmaju izdajo potrdilo, da je zapustil objekt pred zaključkom predvidenega bivanja, to potrdilo predstavlja potrdilo, da je potnik zapustil objekt in ne privolitev upravljavca objekta ali organizatorja, da bo potnik prejel povračilo zneska za neizkoriščene dni.

 

Obvestilo o odhodu
Obvestilo o odhodu v katerem je navedena ura odhoda prejme potnik najkasneje 7 dni pred odhodom. Obvestilo pošlje Odisej potniku z običajno pošto ali po elektronski pošti. Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki lahko nastane potniku zaradi prepozne ali neizročene poštne pošiljke.

 

Obveznosti organizatorja
Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je hkrati odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealiziranih storitev nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

 

Prodaja letalskih vozovnic
Pri prodaji/nakupu letalskih vozovnic veljajo splošni pogoji poslovanja letalskega prevoznika. Letalske vozovnice je možno plačati le z gotovino in sicer celotni znesek ob prijavi.

 

Potnikove obveznosti
Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno, njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v ali skozi katero potuje. Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati natančne podatke zase in za osebe, ki jih prijavlja na potovanje (ime se mora ujemati s tistim v potnem listu). Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in njegovim sopotnikom. Potnik mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih (pri veliko hotelih srednje in visoke kategorije je za vstop v restavracijo predpisana ustrezna garderoba, npr. dolge hlače) ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Večina držav izven Europske unije zahteva veljavnost potnega lista še vsaj 6 mesecev.

 

Prtljaga
Potnik ima pravico do brezplačnega prevoza prtljage (do 15 kg na čarterskih prevozih in do 20 kg prtljage na rednih letalskih prevozih). Za vsak preseženi kilogram dovoljene teže potnikove prtljage je treba dodatno doplačati. Otroci do 2. leta nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Posebna prtljaga kot je kolo, surf in golf oprema se dodatno plača in sicer običajno ob odhodu na letališču. Prevoz te prtljage je potrebno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve kapacitet pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Za prevoz prtljage je odgovoren prevoznik v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne zahtevke v zvezi s tem mora potnik uveljavljati neposredno pri letalskem prevozniku po pravilih, ki jih določi prevoznik. V primeru izgube ali poškodovanja prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega na kraju samem preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po pravilih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

 

Odgovornost za izgubljeno, poškodovano ali ukradeno prtljago
Organizator ne prevzema odgovornosti za škodo, ki lahko nastane v času trajanja potovanja zaradi izgubljene, poškodovane ali ukradene prtljage. V tem primeru mora potnik uveljavljati škodo na kraju samem oziroma pri letalskem prevozniku, 

 

Nastanitev in želje potnikov
Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, komfort, lega- orientacija, določeno nadstropje), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta običajno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Običajno gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja nekoliko omeji gibanje v sobi.

 

Čas prihoda in odhoda iz sobe ali apartmajev
Po mednarodnih običajih in pogodbah s hotelirji se izmenjava sob in apartmajev vrši med 15. in 19. uro, zato je potrebno pri odhodu zapustiti sobo ali apartma do 9. ure, saj jo je potrebno pripraviti za nove goste.

 

Storitev "vse vključeno" oz. "all inclusive"
Pri aranžmajih, označenih z “vse vključeno” je potrebno pozorno prebrati opis storitev v katalogu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh ponudb “vse vključeno” različnih blagovnih znamk in hotelskih verig. Običajno je osnovna storitev pri “vse vključeno” polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih so običajno vštete nekatere brezalkoholne pijače. Nekateri hoteli nudijo pestro animacijo in nekatere športne aktivnosti brez doplačila. Tudi ležalniki in senčniki so ponekod zajeti v ceno.

 

Ustne informacije o storitvi in namestitvi
Ustne informacije in zagotovila, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu, organizatorja ne obvezujejo. To velja tudi za krajevne in hotelske prospekte, ki jih potnik dobi v hotelu ali apartmaju. Veljajo le podatki iz kataloga ali podatki, ki so napisani na prijavnici/pogodbi o potovanju, ki je sklenjena neposredno med organizatorjem in potnikom.

 

Potrditev ure povratnega leta ali povratnega avtobusnega prevoza
Letalska družba, avtobusni prevoznik oz. organizator potovanja si pridržuje pravico do spremembe ure poleta ali avtobusnega prevoza. Potnik je dolžan 24 do 48 ur pred povratkom potrditi prevozniku uro povratnega leta oz. preveriti pri predstavniku organizatorja potovanja uro povratka. Navedeno velja za prodajo letalskih kart. V primeru prodaje organiziranega turističnega aranžmaja je za obveščanje zadolžen organizator.

 

Posebnosti "super last minute" aranžmajev
Pri tovrstnih aranžmajih (fortuna, ruleta, jocker, as) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; pri tovrstnih aranžmajih jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, vse vključeno ...). Zato je potrebno upoštevati, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča ...), da imajo sobe lahko slabšo lego oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko ...). V primeru rezervacije več sob organizator ne jamči nastanitve v istem hotelu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih razpoložljivih sob v posameznem objektu.

 

Reševanje pritožb
Če so bile storitve iz pogodbe o organiziranju potovanja opravljene nepopolno ali nekvalitetno, lahko potnik zahteva sorazmerno znižanje cene, pogoj pa je, da pri organizatorju pisno ugovarja v zakonitem roku. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki jo v eni reklamacijski zadevi podpiše več potnikov, ki niso navedeni na skupni prijavnici/pogodbi. Pritožba mora biti poslana v pisni obliki na sedež podjetja: TGT 56 – ODISEJ, d.o.o., Kranj, Maistrov trg 2, 4000 Kranj ali v poslovno enoto, kjer je potnik naredil rezervacijo. Organizator ne sprejema pritožb po elektronski pošti. V primeru, da organizator prejme pritožbo po elektronski pošti, le-te ne bo obravnaval oz. jo bo smatral kot, da ni bila pravilno poslana. Enako velja tudi za odgovor na pritožbo tako fizičnim strankam kot tudi pooblaščenim agencijam.

 

Pritožbeni postopek 

Če je to mogoče, potnik že v kraju samem reklamira neustrezno storitev na recepciji objekta ali pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa na dežurni telefon organizatorja, ki je napisan na voucherju. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo oziroma zapisnik.
Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku ali najkasneje 2 meseca po opravljeni storitvi poslati pisno pritožbo ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator bo upošteval samo utemeljene pisne pritožbe z vsemi priloženimi dokumenti o vzroku reklamacije.
Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oz. v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika.
Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem.

V primeru pritožbe za potovanje katerega odgovorni organizator ni TGT 56 – Odisej, d.o.o., Kranj bo TGT 56 – Odisej, d.o.o., Kranj pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi pritožbe potnika pisno obvestil. V primeru, da TGT 56 – Odisej, d.o.o., Kranj nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse pritožbene zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd.  Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja oziroma rešitvijo pritožbe, ima pravico poiskati zaščito na sodišču.

 

Omejitev odgovornosti
V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolno opravljene storitve na vplačani znesek. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja, za katera je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

 

Organizator potovanj
TGT 56 - Odisej, d.o.o., Kranj

Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse sklenjene pogodbe o potovanju od 18. marca 2018 dalje. 

© ors