Zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj  

Potnikom predlagamo, da za  potrjeno rezervacijo doplačajo zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje mora biti sklenjeno istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju.  
Zavarovanje lahko vplača potnik tudi ob nakupu letalske vozovnice, vendar pod pogojem, da je vozovnica kupljena najmanj 5 dni pred odhodom. 

V primeru, da nastanejo razlogi za odpoved, nam morate to nemudoma sporočiti pisno na rezervirajpocitnice@gmail.com Če gre obenem za odpoved iz zdravstvenih razlogov, morate nemudoma obiskati zdravnika, da takšno stanje evidentira.

Vse informacije o potrebnih dokazilih in postopkih za uveljavljanje škodnega primera dobite pri prodajnih referentih naše turistične agencije
Za uveljavljenje zahtevkov in zavarovalnih pogojev se upoštevajo splošni pogoji Zavarovalnice Sava  TUR - SP 01/16

 

Cena zavarovanja odpovedi potovanja z enostavnim kritjem ali letalsko karto znaša 5 % cene aranžmaja.


 ZAVAROVALNI PRIMER Z ENOSTAVNIM KRITJEM:  
(1) Zavarovalni primer, krit po teh pogojih, nastane, če zavarovanec pred oz. na dan predvidenega odhoda pisno odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži zaradi enega od spodaj navedenih dogodkov v okviru enostavnega kritja: 
 
 a) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje; 
b) nosečnost; 

c) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki zavarovancu onemogoča potovanje, ob pogoju, da je ob nezgodi ali nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače, 
ambulantno ali bolnišnično zdravljenje in je navzočnost zavarovanca nujno potrebna. Pri nezgodi in nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha in očim. Pri smrti se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, zet, snaha, vnuki, tast, tašča, stari starši, bratje, sestre, svak, svakinja, tete, strici, bratranci, sestrične, nečaki in nečakinje. 

 

Cena zavarovanja odpovedi potovanja s širšim kritjem  znaša 6 % cene aranžmaja. 


Širše kritje krije poleg rizikov enostavnega kritja tudi premoženjsko škodo na lastnini, nepričakovano izgubo službe, pomanjkanje snega, izbruh epidemije ter ostale rizike, ki so navedeni v splošnih pogojih Zavarovalnice Sava TUR - SP 01/16 

zavarovanje odpovedi

OBVEZNOSTI ZAVAROVANCA OB NASTOPU ZAVAROVALNEGA PRIMERA:  

(1) Zavarovana oseba je dolžna: 

     a) ukreniti vse, da prepreči nepotrebno povišanje stroškov; 

     b) zavarovalcu takoj prijaviti zavarovalni primer. V kolikor tega ne stori takoj, krije zavarovalnica samo delež, ki bi ga bil zavarovanec dolžan 
         plačati ob takojšnjem pisnem obvestilu zavarovalcu. 

     c) dovoliti zavarovalnici vse potrebne poizvedbe in preiskave vezane na poneverbo vzrokov zavarovalnega primera ter za določitev višine zavarovalnine; 

     d) posredovati resnične podatke in originalno dokumentacijo na zahtevo zavarovalnice; 

     e) zdravnike odvezati molčečnosti; 

     f) za škode, ki so posledica požara, eksplozije, ropa in vlomske tatvine policiji nemudoma javiti škodni primer. 

   

 DOKUMENTIRANJE ODŠKODNINSKEGA ZAHTEVKA:  

(1) Zavarovalec prijavi zavarovalnici odškodninski zahtevek pisno na podlagi izpolnjenega obrazca za prijavo škode. Zavarovalec mora odškodninskemu zahtevku priložiti naslednje dokumente: 

a) točne podatke o višini stroškov nastalih zaradi odpovedi potovanja: 

− storno račun (oz. dobropis) zavarovalca in splošne pogoje po katerih je zavarovalec obračunal stroške odpovedi; 

− storno račun (oz. dobropis) organizatorja potovanja in splošne pogoje po katerih je organizator potovanja obračunal stroške odpovedi; 

− storno račun (oz. dobropis) zavarovalca in pogoje odpovedi iz programa potovanja v kolikor se stroški obračunavajo po programu potovanja; 

− neizkoriščeno letalsko karto s splošnimi pogoji o storno stroških letalske družbe oz. potrdilo o povračilu s strani letalske družbe.

b) pogodbo oziroma prijavo o turističnem potovanju oziroma nakupu letalske karte, sklenjeno med zavarovalcem in zavarovancem/ci;

c) pisno obvestilo zavarovanca o odpovedi potovanja iz katerega je razviden datum stornacije v turistični agenciji;

d) polico o zavarovanju;

e) nezgodo, nosečnost ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje, je potrebno dokumentirat z evidentiranim zdravniškim potrdilom zavarovanca oz. osebe na

katero se zavarovanec sklicuje ter bolniškim listom, ki dokazuje odsotnost z dela. Iz navedenega zdravniškega potrdila morajo izhajati sposoben za potovanje, brez navedbe vzroka ni dovolj!). Zavarovalnica ima pravico, da lahko vprašanje potovalne nesposobnosti ob bolezni prepusti v proučitev svojemu zdravniškemu izvedencu.

f) smrt zavarovanca in/ali osebe na katero se zavarovanec sklicuje je potrebno dokumentirati z mrliškim listom;

g) kadar se zavarovanec sklicuje na družinske člane, mora biti sorodstveno razmerje razvidno iz škodne dokumentacije.

h) vse dokumente, pooblastila oziroma verodostojna potrdila pristojne ustanove, ki potrjujejo stvarnost dogodka oziroma razlog odpovedi potovanja, na podlagi katerega zavarovanec uveljavlja odškodninski zahtevek.

i) Ob nastanku premoženjske škode na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica požara, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna, mora zavarovanec odškodninskemu zahtevku predložiti navedbo naziva in naslova policijske postaje, ki je bila o dejanju obveščena ter policijski zapisnik.

j) Pri pozivu sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca, je potrebno odškodninski zahtevek dokumentirat z ustreznim potrdilom pristojnega sodnega oz. upravnega organa, iz katerega je razvidno, da preložitev obravnave ni bila odobrena. k) dokaze in izjave, ki jih zavarovalnica zahteva med obravnavanjem odškodninskega zahtevka.

 

ZAČETEK IN KONEC ZAVAROVALNEGA KRITJA: 
(1) Zavarovanje rizika odpovedi se sklene istočasno kot pogodba o potovanju oziroma nakupu letalskih kart. Pri poznejši sklenitvi zavarovanja so zavarovani le dogodki, ki se zgodijo od 10. dne po sklenitvi zavarovanja (izjema: smrtni primer in nezgoda). V primerih, ko je do predvidenega
termina potovanja manj kot 15 dni, je zavarovanje možno skleniti samo istočasno s sklenitvijo pogodbe o potovanju.
(2) Obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe se prične ob 24.00 uri tistega dne, ki je v polici o zavarovanju naveden kot datum sklenitve zavarovanja in preneha v trenutku pričetka potovanja, vendar najkasneje ob 24.00 uri tistega dne, ki je v polici naveden kot potek zavarovanja.